Verslo steigimas ir valdymas

Nusprendus pradėti verslą ir išsirinkus verslo formą – veiklos vykdymą pagal individualią veiklą arba steigiant juridinį asmenį – taip pat svarbu sužinoti, kokiais būdais yra steigiamas verslas, kokios yra verslo steigimo procedūros.

Verslo steigimo procedūros

Individualios veiklos registravimas

Norint įsigyti individualios veiklos pažymą, reikia Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti užpildytą nustatytą prašymo registruoti formą REG812. Duomenis ir dokumentus mokesčių inspekcijai galima pateikti atvykus į mokesčių inspekcijos skyrių asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu. Taigi –individualios veiklos registravimas gali įvykti ir internetu. Individualios veiklos pažyma internetu išduodama užpildžius prašymą elektroniniu būdu per Mano VMI sritį. Prisijungti prie šios sistemos galite su elektronine bankininkyste arba mobiliuoju parašu. Prašymą dėl pažymos išdavimo reikia pateikti ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną. Nusprendus nutraukti vykdomą veiklą, reikia pateikti VMI prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po veiklos nutraukimo dienos.

Fizinių asmenų veiklos įregistravimą/išregistravimą/duomenų keitimą mokesčių mokėtojų registre rasite čia https://www.vmi.lt/cms/nuolatiniu-lietuvos-gyventoju-iregistravimas.

Ši veiklos pažyma išduodama neribotam laikotarpiui. Tačiau pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, apskrities VMI privaloma pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį nuo individualios veiklos pajamų, gautų per kalendorinius metus.

Verslo liudijimo registravimas

Norint įsigyti verslo liudijimą, reikia pirmiausia patikrinti, ar Jūsų pasirinktai veiklai vykdyti yra išduodami verslo liudijimai. Veiklų, kuriomis galima verstis įsigijus verslo liudijimą, sąrašą rasite čia. Nuo veiklos rūšies ar jos porūšio pasirinkimo gali priklausyti mokesčio už verslo liudijimą dydis. Šis dydis priklauso ir nuo verslo liudijimo galiojimo laiko.

Teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai turite pateikti šiuos dokumentus (atvykus į mokesčių inspekcijos skyrių asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu):

 • prašymą verslo liudijimui įsigyti;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • kitus atskirais atvejais reikalingus dokumentus (dokumentą, kuriuo remiantis gali būti taikomas mažesnis savivaldybės tarybos nustatytas pajamų mokestis, autorinę licencinę sutartį, sudarytą su audiovizualinių kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais, kt.).

Verslo liudijimas išduodamas per 4 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos.

Verslo liudijimai gali būti išduodami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, kuris gali būti ne ilgesnis kaip iki tų pačių kalendorinių metų pabaigos. Prekybos verslo liudijimai išduodami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, skaičiuojamam dienomis. Trumpiausias laikotarpis yra viena diena. Paslaugų ir gamybos verslo liudijimai išduodami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui (skaičiuojamam dienomis), bet ne ilgiau kaip kalendoriams metams ir ne trumpiau kaip 5 kalendorinėms dienoms, kurios neprivalo eiti paeiliui.

Už pajamas, gautas iš atskiros veiklos pagal verslo liudijimą, reikia sumokėti nustatyto dydžio pajamų mokestį iki verslo liudijimo išdavimo dienos. Fiksuoto pajamų mokesčio dydžius nustato kiekvienos savivaldybės taryba kasmet.

Visa informacija apie individualios veiklos pažymą ir verslo liudijimą, veiklos registravimo tvarką, veiklos pajamas, leidžiamus atskaitymus, buhalterinės apskaitos tvarkymą, pajamų deklaravimą ir pan., pateikiama VMI svetainėje (Mokesčių informacijos centro tel. 8 700 55 882 arba 8 5 255 31 90, trumpasis 1882).

Įmonės registravimas

Juridinio asmens steigimas apima procesą nuo sprendimo priėmimo steigti pasirinktos teisinės formos juridinį asmenį (toliau – JA) iki jo įregistravimo JA registre. Galima išskirti kelis įmonių steigimo etapus, būdingus bet kurios teisinės formos JA:

 • Aiškus veiklos tikslų ir uždavinių pasirinkimas;
 • Tinkamiausios įmonės teisinės formos (pagal būsimą veiklą) pasirinkimas;
 • Buveinės patalpų pasirinkimas; patalpų savininko sutikimas suteikti patalpas JA buveinei (notariškai patvirtintas), jei patalpų savininkas nėra steigėjas;
 • JA pavadinimo pasirinkimas ir registravimas. Galima pateikti prašymą Juridinių asmenų registro tvarkytojui dėl laikino pavadinimo įtraukimo į Juridinių asmenų registrą (JAR-5);
 • Steigimo dokumento surašymas (steigimo aktas – kai steigėjas vienas, steigimo sutartis – kai steigėjų daugiau nei vienas);
 • Kaupiamosios sąskaitos atidarymas. Steigėjai turi teisę patys pasirinkti banką. JA įgalioti asmenys, atidarantys JA vardu banko sąskaitą, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir steigimo sandorį (steigimo sutartį ar aktą). Vėliau, įregistravus JA, kaupiamoji sąskaita keičiama į einamąją banko sąskaitą (pateikus JA registravimo pažymėjimą, vadovo paskyrimą patvirtinantį dokumentą, vadovo asmens dokumentą ir JA antspaudą);
 • Reikalingų pradinių įnašų apmokėjimas (jei tokie numatyti). Pradiniai įnašai mokami tik pinigais į kaupiamąją sąskaitą.
 • Įstatų / nuostatų parengimas. Tai yra dokumentas, kuriuo JA vadovausis savo veikloje;
 • Steigiamojo susirinkimo sušaukimas. Jo metu patvirtinami įstatai, išrenkami valdymo, priežiūros organai (vadovas, valdyba, taryba ir kt.), įgaliojimų atstovauti Juridinių asmenų registre suteikimas. Jei yra vienas steigėjas, parengiamas vienintelio steigėjo sprendimas. Steigiamasis susirinkimas gali būti nešaukiamas, jeigu steigimo sutartyje ar steigimo akte yra nurodyti valdymo organai, įgalioti atstovauti asmenys;
 • Juridinių asmenų registrui reikalingų JAR formų užpildymas (JAR-1 ir kt., priklausomai nuo teisinės formos);
 • Dokumentų pateikimas notarui ir Juridinių asmenų registrui;

Įmonių steigimą, valdymą, veiklą, pertvarkymą, likvidavimą, šių įmonių savininkų teises ir pareigas, valdymo organų teises, pareigas, atsakomybę, disponavimą turtu, buhalterinę apskaitą, informacijos pateikimą suinteresuotiems asmenims ir pan. reglamentuoja Civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos atitinkamos įmonės teisinės formos įstatymai (LR Akcinių bendrovių įstatymas, LR Individualių įmonių įstatymas, LR Viešųjų įstaigų įstatymas, LR Asociacijų įstatymas ir t.t.) ir kiti teisės aktai.

Priklausomai nuo įmonės teisinės formos, steigėju gali būti tik veiksnus fizinis asmuo arba ir fizinis asmuo, ir JA.

Įmonių steigimo dokumentus gali pasiruošti patys steigėjai arba tą gali padaryti konsultacines / teisines paslaugas teikiantys asmenys, įmonės, įstaigos.

Steigiant mažąją bendriją, individualią įmonę, uždarąją akcinę bendrovę, asociaciją ar viešąją įstaigą dokumentai gali būti elektroniniu būdu pateikiami tiesiogiai Registro tvarkytojui per elektroninę Registrų centro klientų savitarnos sistemą, jeigu:

 • steigėjas turi kvalifikuotą elektroninį parašą, šiuo metu galima naudotis
  • valstybės įmonės Registrų centro Sertifikatų centro išduotu kvalifikuotu sertifikatu;
  • mobiliojo ryšio operatorių – Bitė, Telia ir Tele2 išduotais kvalifikuotais sertifikatais;
  • Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos išduota asmens tapatybės kortele, kurioje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto parašo sertifikatai;
 • juridinio asmens steigėjas yra veiksnus fizinis asmuo;
 • steigimo dokumentai rengiami vadovaujantis:
  • individualios įmonės pavyzdiniais nuostatais;
  • uždarosios akcinės bendrovės pavyzdiniais įstatais, steigimo akto ar steigimo sutarties forma;
  • asociacijos pavyzdiniais įstatais ir steigimo sutarties forma;
  • viešosios įstaigos pavyzdiniais įstatais, steigimo akto ar steigimo sutarties forma;
  • mažosios bendrijos pavyzdiniais nuostatais.
 • steigiamos individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės, asociacijos ar viešosios įstaigos pavadinime neketinama vartoti trumpojo valstybės pavadinimo „Lietuva“;
 • patalpos buveinei registruoti nėra steigėjo asmeninė nuosavybė turi būti patalpų savininkų elektroniniu parašu pasirašytas sutikimas;
 • patalpoms, suteikiamoms buveinei registruoti, Nekilnojamo turto registre nėra įregistruotas turto areštas;
 • uždarosios akcinės bendrovės steigimo atveju akcijos apmokamos piniginiu įnašu;
 • pavadinimas yra laikinai įtrauktas į Juridinių asmenų registrą.

Taip pat informacijos apie įmonių steigimą, reikalingus užpildyti ir pateikti notarui bei JA registrui dokumentus galima rasti VĮ Registrų centras internetiniame puslapyje. Šiame puslapyje galima rasti ir visas reikalingas užpildyti JAR formas. (Registrų centro konsultacinės tarnybos tel. 8 5 268 8262, trumpasis 1637).

Svarbu žinoti:

 • Įmonės registravimas Mokesčių mokėtojų registre. Juridinis asmuo į Mokesčių mokėtojų registrą  įregistruojamas automatiškai, t.y.  Juridinių asmenų registras informaciją perduoda Mokesčių mokėtojų registrui. Todėl į Valstybinę mokesčių inspekciją papildomai vykti nereikia. VMI informuoja apie įregistravimą Mokesčių mokėtojų registre ir paprašo pateikti papildomus duomenis (jeigu reikia).
 • Registravimas draudėju. Įregistruota įmonė kartu tampa ir valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėtoju (draudėju). Registruojant įmonę mokesčių mokėtoju, ji kartu registruojama ir draudėju, o duomenys apie įmonę perduodami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, todėl nereikia papildomai vykti į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyrių.
 • Įmonės banko sąskaitos atidarymas. Teisės aktuose nėra numatytas laikotarpis, per kurį turite atidaryti įmonės banko sąskaitą. AB ir UAB kaupiamoji sąskaita, atidaryta steigiant šių teisinių formų įmones, tampa įmonės banko sąskaita.
 • Licencijų ir leidimų gavimas. Kai kurias ūkines komercines veiklas galima vykdyti tik įsigijus atitinkamą licenciją ar leidimą. Jeigu Jūsų planuojamai vykdyti veiklai įstatymai numato šį reikalavimą, nedelskite kreiptis į licencijas ar leidimus išduodančias institucijas, pasinaudoti verslo atmintinėmis arba tiesiogiai kreiptis į „Verslios Lietuvos“ konsultantus dėl nemokamos konsultacijos.
 • Darbų saugos pažymėjimas. Mokymo įstaigoje arba savarankiškai turite pasirengti atestacijai darbuotojų saugos bei sveikatos klausimais ir išlaikyti egzaminus. Po atestacijos Jūs gausite darbų saugos pažymėjimą. Jis privalomas vadovams ir kai kuriems specialistams.
 • Įmonės antspaudas. Antspaudai privalomi tik institucijoms, kurios vykdo valstybės ar savivaldybių funkcijas. Prievolė juridiniam asmeniui dokumentą patvirtinti antspaudu nėra privaloma, išskyrus atvejus, kai reikalavimas turėti antspaudą numatytas steigimo dokumentuose arba įstatymuose.

Registravimo procedūros

Dokumentai, pateikiami Juridinių asmenų registro tvarkytojui (toliau – Registro tvarkytojui) įregistruojant:

 • Franšizės ar subfranšizės sutarties sudarymo ar pakeitimo faktą. Registro tvarkytojui pateikiami dokumentai registruojant franšizės ar subfranšizės sutarties sudarymą ar pakeitimą:
 1. Prašymas įregistruoti franšizės ar subfranšizės sutarties sudarymo ar pakeitimo faktą JAR-1 ir forma JAR-FR (formas galite atsisiųsti čia).
 2. Franšizės ar subfranšizės sutarties nuorašas arba franšizės ar subfranšizės sutarties pakeitimo nuorašas.
 3. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Už franšizės ar subfranšizės sutarties įregistravimą sumokamas atlyginimas. Jeigu dokumentų ir duomenų teikėjas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

 • Įregistruojant prokūrą. Registro tvarkytojui pateikiami dokumentai registruojant prokūrą. Juridinio asmens valdymo organui, juridinio asmens savininkui ar jo įgaliotam asmeniui juridinio asmens steigimo dokumentų nustatyta tvarka išdavus prokūrą, dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:
 1. Prašymą įregistruoti prokūrą JAR-1 ir formą JAR-PRO.
 2. Prokūrą.

Jeigu prokūristas yra užsienio fizinis asmuo turi būti teikiama jo asmens dokumento kopija. Užsienio fizinio asmens dokumento kopija notaro netvirtinama. Užsienio fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta pateikiami transliteruotiį lotynų kalbos rašmenis. Jeigu užsienio fizinio asmens dokumente nėra lotynų kalbos rašmenimis įrašytų jo vardo ir pavardės, turi būti teikiamas asmens dokumento vertimas, kuriame asmens vardas ir pavardė pateikiami transliteruoti į lotynų kalbos rašmenis. Už įregistravimą sumokamas atlyginimas.

 • Išregistruojant prokūrą. Registro tvarkytojui pateikiami dokumentai išregistruojant prokūrą. Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo prokūros atšaukimo, atsisakymo, ribotos prokūros, kurios pasibaigimas sietinas su laiku ar tam tikrų aplinkybių buvimu, pasibaigimo arba prokuristo mirties Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:
 1. Prašymą išregistruoti prokūrą.
 2. Dokumento, patvirtinančio, kad atstovaujamasis prokūrą atšaukė, prokuristas jos atsisakė, originalą ar nuorašą.

Jeigu dokumentų ir duomenų teikėjas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai. Už išregistravimą sumokamas atlyginimas.

 • Pasikeitus UAB vadovui. Registro tvarkytojui pateikiami dokumentai pasikeitus uždarosios akcinės bendrovės vadovui (kai valdyba ir/ar stebėtojų taryba nesudaroma). Apie bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.
 1. Prašymas įregistruoti pakeistus duomenis JAR-1 ir forma JAR-VO-V (formas galite atsisiųsti čia https://www.registrucentras.lt/p/49 ).
 2. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas ar vienintelio akcininko sprendimas dėl vadovo atšaukimo ir išrinkimo. Prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo turi būti pridedama:
 • visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas;
 • įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti;
 • iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai;
 • dokumentai, įrodantys, kaip buvo balsuota elektroninių ryšių priemonėmis;
 • dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą;
 • pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų.
 1. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Jeigu bendrovės vadovas yra užsienio fizinis asmuo turi būti teikiama jo asmens dokumento kopija. Užsienio fizinio asmens dokumento kopija notaro netvirtinama. Užsienio fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta pateikiami transliteruoti į lotynų kalbos rašmenis. Jeigu užsienio fizinio asmens dokumente nėra lotynų kalbos rašmenimis įrašytų jo vardo ir pavardės, turi būti teikiamas asmens dokumento vertimas, kuriame asmens vardas ir pavardė pateikiami transliteruoti į lotynų kalbos rašmenis. Už pakeistų duomenų įregistravimą sumokamas atlyginimas.

Jei dokumentus pateikia ne uždarosios akcinės bendrovės vadovas, o atstovas, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

 • Pasikeitus bendrovės vieninteliam akcininkui. Registro tvarkytojui teikiami dokumentai registruojant duomenis apie bendrovės vienintelį akcininką. Kai visas akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo, bendrovės vadovas apie tai turi pranešti Registro tvarkytojui. Registro tvarkytojui teikiama:
  1. Prašymas įregistruoti pakeistus duomenis JAR-1 ir forma JAR-AJ (jei akcininkas juridinis asmuo) arba JAR-AF (jei akcininkas fizinis asmuo) (formas galite atsisiųsti čia https://www.registrucentras.lt/p/49 ).
  2. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Teikiant duomenis apie užsienio fizinį asmenį turi būti teikiama jo asmens dokumento kopija, o teikiant duomenis apie užsienio juridinį asmenį teikiamas registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą juridinį asmenį, išrašas ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad juridinis asmuo įregistruotas, jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus išrašas neišduodamas. Užsienio fizinio asmens dokumento kopija notaro netvirtinama.

Užsienio fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir užsienio juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas ir registras pateikiami transliteruoti į lotynų kalbos rašmenis. Jeigu užsienio fizinio asmens dokumente nėra lotynų kalbos rašmenimis įrašytų jo vardo ir pavardės, turi būti teikiamas asmens dokumento vertimas, kuriame asmens vardas ir pavardė pateikiami transliteruoti į lotynų kalbos rašmenis. Už pakeistų duomenų įregistravimą sumokamas atlyginimas.

Jei dokumentus teikia ne bendrovės vadovas, o atstovas, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Kai bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia dalį bendrovės akcijų kitiems asmenims:

 • akcinė bendrovė Registro tvarkytojui teikia laisvos formos rašytinį pranešimą apie tai, kad akcinės bendrovės visų akcijų savininkas perleido dalį bendrovės akcijų kitiems asmenims;
 • uždaroji akcinė bendrovė teikia duomenis apie akcininkus Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) šios informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka. Duomenys apie akcininkus JADIS teikiami elektroniniu būdu, prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos. Teikiant duomenis apie akcininkus JADIS, programa automatiškai sugeneruoja pranešimą apie akcininkų skaičiaus pasikeitimą, kurio pagrindu vienintelio akcininko duomenys išregistruojami iš Juridinių asmenų registro.
 • Pasikeitus juridinio asmens buveinės adresui. Registro tvarkytojui pateikiami dokumentai pasikeitus buveinės adresui. Pasikeitus juridinio asmens buveinės adresui (išskyrus politines partijas, religines bendruomenes ir bendrijas), kai buveinės adresas nėra nurodytas juridinio asmens steigimo dokumente, Registro tvarkytojui teikiama:
 1. Prašymas įregistruoti pakeitimus JAR-1 (formą galite atsisiųsti čia).
 2. Juridinio asmens organo sprendimas dėl buveinės pakeitimo.
 3. Jeigu juridinis asmuo nėra patalpų, suteikiamų juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinei registruoti, savininkas arba patalpos juridiniam asmeniui priklauso bendrosios nuosavybės teise, teikiamas rašytinis savininko arba bendraturčio sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei registruoti.
 4. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Už įregistravimą sumokamas atlyginimas. Jeigu dokumentų ir duomenų teikėjas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

 • Pakeisto juridinio asmens steigimo dokumento įregistravimas. Registro tvarkytojui teikiamų steigimo dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad pakeistus steigimo dokumentus, filialo ar atstovybės nuostatus registruoti ar įrašyti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose nurodytos aplinkybės, Juridinių asmenų registro nuostatų nustatytais atvejais tikrina notaras, Teisingumo ministerija ar Registro tvarkytojas. Pasikeitus juridinio asmens, išskyrus tradicinę religinę bendruomenę ar bendriją, jos filialą ar atstovybę, steigimo dokumentams, dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui teikiami šie dokumentai:
 1. Prašymas įregistruoti pakeistus duomenis JAR-1 (formą galite atsisiųsti čia).
 2. Juridinio asmens organo arba juridinio asmens dalyvių, jeigu juridinio asmens organai nesudaromi, arba savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas pakeisti juridinio asmens steigimo dokumentus, jeigu duomenų tikrumas neturi būti patvirtintas notaro ar Teisingumo ministerijos.
 3. Visas pakeistas steigimo dokumento tekstas.
 4. Valstybinės priežiūros institucijos leidimas, jeigu įstatymuose nurodyta išduoti tokį leidimą.
 5. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Už pakeisto steigimo dokumento įregistravimą sumokamas atlyginimas. Jei dokumentus pateikia ne juridinio asmens vadovas, o atstovas, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

vaizdas_2021-06-09_150722  vaizdas_2021-06-09_150722 vaizdas_2021-06-09_150722