SOCIALINIS PEDAGOGAS

DARBO LAIKO GRAFIKAS

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Kontaktinis darbo laikas 7.30 – 11.30 7.30 – 11.30 7.30 – 11.30 7.30 – 11.30 7.30 – 11.30
Pietų pertrauka 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 _______
Nekontaktinis darbo laikas* 12.00 – 16.00 12.00 – 16.00 12.00 – 16.00 12.00 – 16.00 _______

 

* Nekontaktinis darbo laikas. Skiriamas vaikų lankymui namuose, konsultacijoms su kitais specialistais, tiriamajam ir organizaciniam darbui, dokumentų rengimui ir tvarkymui, kuris gali būti atliekamas ir už švietimo įstaigos ribų.

 

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta mokinio teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: išsiaiškinti ir šalinti priežastis, dėl kurių mokinys negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti ją palikusius mokinius, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti mokiniui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis.

 

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

 • dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais, vaikams kylančiais sunkumais (pvz.: mokymosi sunkumai, elgesio ar mokyklos lankymo problemos);
 • kartu su grupių vadovais, kitais ugdytojais padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti vaiką, jo socialinius įgūdžius; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą;
 • bendradarbiauja su grupių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų; padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą; teikia siūlymus, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką;
 • kartu su kitu mokyklos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą. Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis įstaigomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 • tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį; organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę;
 • atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 • lanko vaikus jų namuose, jeigu grupių vadovai neturi tam galimybių.

 

Pagalba mokiniui teikiama:

 • kai kreipiasi mokinys (savarankiškai);
 • kai kreipiasi mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • kai kreipiasi mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • kai kreipiasi Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Kreipkis jeigu iškilo problemų ar tiesiog reikia konsultacijos.

 

Informacija apie socialinio pedagogo pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą pagalbą yra konfidenciali.

 

! Konsultacijos laiką galime sutarti šiais būdais:

 • el. paštu taurius95@gmail.com
 • El. dienyno žinute