Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenys Elektrėnų profesinio mokymo centre (EPMC) renkami ir tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir EPMC patvirtintais vidaus teisės aktais. Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į Duomenų apsaugos pareigūną (DAP) visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi.

DAP privalomai užtikrina slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su darbuotojo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.

EPMC galioja tokie asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisiniai dokumentai:

 • Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės
 • Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės
 • Darbo vidaus taisyklių XX skyrius
 • Žmogiškųjų išteklių valdymo politika XIII skyrius
 • Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas
 • Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas
 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
 • Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

 

Atmintinė: asmens duomenų tvarkymas EPMC
Asmens duomenys renkami ir tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir EPMC patvirtintais vidaus teisės aktais.

Asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. Pažymėtina, kad kiekvienas EPMC darbuotojas yra atsakingas už pagal savo kompetenciją tvarkomus asmens duomenis.

Žemiau pateikiama svarbiausia informacija apie asmens duomenų tvarkymą EPMC.

 

Kokius asmens duomenis renka EPMC?

 1. Pagrindinius asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas;
 2. Ūkinės veiklos duomenis, tokius kaip darbovietė (darbovietės) ir jos kontaktiniai duomenys, pareigos, vykdomos funkcijos;
 3. Dokumentus patvirtinančius kvalifikaciją ir patirtį, tokius kaip diplomus, kvalifikacijos sertifikatus, pažymėjimus, išrašus iš darbinės ar mokymosi veiklos istorijos, pažymius ir pan.;
 4. Duomenis apie šeiminę padėtį (sutuoktinius, vaikus);
 5. Finansinius duomenis, tokius kaip atsiskaitomosios sąskaitos numeris, atlyginimo ir kitų išmokų dydis, duomenis apie stipendijas, pensijų kaupimą.
 6. Kitus duomenis, kurie buvo pateikti EPMC su duomenų subjekto žinia ir sutikimu.

 

Kokiais tikslais EPMC tvarko asmens duomenis?

Darbuotojų asmens duomenys tvarkomi šiais pagrindiniais tikslais:

 • darbo sutarčių sudarymui, vykdymui, darbuotojų asmens bylų sudarymui, atlyginimo ir kitų darbuotojams priklausančių išmokų, mokestinių prievolių ir mokestinių lengvatų apskaičiavimui, atostogų, papildomo laisvo nuo darbo laiko ir kitokių lengvatų suteikimui bei kitais apskaitos EPMC tikslais, duomenų valstybės institucijoms apie darbuotojus, jų darbo užmokestį, už juos sumokėtus mokesčius pateikimo tikslais. Šie duomenys tvarkomi teisėtai remiantis įstatymų įpareigojimais, teisėtais duomenų valdytojo (EPMC) interesais: Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (toliau – Darbo kodeksas) pagrindu, Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu;
 • EPMC kaip darbdavio pareigų, nustatytų norminiuose teisės aktuose, tinkamam vykdymui, kai duomenys šiuo tikslu tvarkomi remiantis Darbo kodekso ir kitų norminių teisės aktų pagrindu;
 • tinkamai komunikacijai su darbuotojais ne darbo metu palaikyti, kai duomenys šiuo tikslu teisėtai tvarkomi remiantis asmenų sutikimu (1 priedas), ar kai EPMC įgyvendina oficialius įgaliojimus, kai yra teisėtas EPMC ar trečio asmens, kuriam yra teikiami duomenys, interesas;
 • tinkamoms darbo sąlygoms užtikrinti ir darbo funkcijoms vykdyti, kai duomenys šiuo tikslu tvarkomi remiantis Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pagrindu;
 • atlyginimui ir kitoms išmokoms darbuotojams pervesti, remiantis įstatymų įpareigojimais, teisėtais EPMC interesais: Darbo kodekso pagrindu ir kitais teisės aktais;
 • svarbaus EPMC turto, darbuotojų saugumo užtikrinimui, remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pagrindu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso antrosios knygos 2 skyriumi, Duomenų teikimo duomenų subjektui atlyginimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 228 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2011 rugsėjo 23 d.), kitais teisės aktais reglamentuojančiais santykius, kurie atsiranda tvarkant asmens duomenis.
 • Darbuotojų asmens duomenys EPMC yra tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti.

 

Mokinių asmens duomenys tvarko tik tie asmenys, kuriems asmens duomenys yra būtini funkcijų ir tik šiais pagrindiniais tikslais:

 • mokymo sutarčių apskaita;
 • elektroninio dienyno pildymas;
 • įvairių pažymėjimų išdavimo organizavimas;
 • mokinio krepšelio paskaičiavimas;
 • vaiko gerovės komisijos darbo organizavimas ir vykdymas;
 • ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas ir vykdymas;
 • neformaliojo švietimo veiklos organizavimas;
 • nemokamo maitinimo organizavimas;
 • mokinių ir nelankančių EPMC mokinių apskaita;
 • mokinių asmens bylų tvarkymas;
 • tarpinstitucinis bendradarbiavimas;
 • informavimas apie EPMC veiklas bendruomenei ir visuomenei (mokinių kūrybiniai darbai, nuotraukos, filmuota medžiaga);
 • vaiko gerovės EPMC ir visuomenėje užtikrinimas;
 • svarbaus EPMC turto ir mokinių saugumo užtikrinimas;
 • psichologinės pagalbos suteikimas;
 • projektinių veiklų įgyvendinimas.

 

SVARBU: EPMC asmens duomenis gali tvarkyti tik aukščiau nurodytais tikslais. Jei EPMC darbuotojas tvarkydamas asmens duomenis pastebėjo, kad iškilo poreikis juos tvarkyti kitu, nei aukščiau įvardytu tikslu, jis nedelsiant turėtų susisiekti su EPMC duomenų apsaugos pareigūnu elektroniniu paštu evelina@epmc.lt  arba dap@epmc.lt. Duomenų apsaugos pareigūnas padės įvertinti naujojo tikslo teisėtumą ir pakonsultuos, kokiomis priemonėmis apie naujai atsiradusį asmens duomenų tvarkymo tikslą turėtų būti informuotas duomenų subjektas.

 

Asmens duomenų teikimas tretiesiems asmenims

Asmens duomenys EPMC teikiami tik vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu nustatytais teisėto tvarkymo kriterijais pagal sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį arba gavus duomenų gavėjo prašymą. Pagal Lietuvos moksleivių/studentų duomenų bazių laikinųjų nuostatų 51 punktą, EPMC teikia moksleivių asmens duomenis savo steigėjams. Į Mokinių registrą įvesti duomenys teikiami Atvirai informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemai (AIKOS) ir Švietimo valdymo informacinei sistemai (ŠVIS) Lietuvos ŠMSM nustatytais terminais ir tvarka. Pagal Mokinių registro nuostatus EPMC asmeniui, kurio duomenys įrašyti MR, pagal jo raštišką pareikalavimą kartą per kalendorinius metus jo duomenis iš MR teikia neatlygintinai. EPMC pati atsakingai sprendžia, kokius asmens duomenis gali teikti įstaigoms, su kuriomis bendradarbiauja. EPMC bendradarbiaujančioms institucijoms duomenis teikia siekdama užtikrinti vaiko gerovę EPMC ir visuomenėje bei informuodama bendruomenę ir visuomenę (mokinių kūrybiniai darbai, nuotraukos, filmuota medžiaga) apie EPMC vykdomą veiklą.

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises nagrinėjimas ir pateikimas yra formuojami pagal EPMC mokinių asmens duomenų tvarkymo taisykles.

 

Ką daryti sužinojus arba nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimą?

Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijos, kiekvienas užfiksuotas asmens duomenų saugumo pažeidimas turi būti ištirtas ir tinkamai dokumentuotas EPMC vidaus teisės aktų nustatyta tvarka. Kiekvienas EPMC darbuotojas sužinojęs arba pats nustatęs galimą asmens duomenų saugumo pažeidimą, pagal galimybes ir kompetencijas imasi visų priemonių pašalinti pažeidimą bei priemonių, galimoms jo pasekmėms sumažinti.

SVARBU: Mokinių asmens duomenys teikiami elektroninėmis ryšio priemonėmis nepažeidžiant konfidencialumo principo, kai būtina užtikrinti EPMC paslaugų teikimą. Asmens duomenys EPMC teikiami tik pagal sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį arba gavus duomenų gavėjo prašymą, nepažeidžiant teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų ir asmens duomenų konfidencialumo užtikrinimo bei laikantis duomenų valdytojo atskaitomybės principo.

 

Kilus bet kokiems klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo EPMC, prašome susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu:

Evelina Krilavičienė

Tel. +370 650 27562

El.p. evelina@epmc.lt arba dap@epmc.lt

Atnaujinta 2023-10-04