gegužės 30 | 2022
exam

Informacija apie asmens įgytų kompetencijų vertinimą

Asmens įgytų kompetencijų vertinimas 2023-iais metais

ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

Mokiniams, baigusiems profesinio mokymo programą ir atlikusiems praktiką organizuojamas ir vykdomas asmens įgytų kompetencijų vertinimas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimą organizuoja ir vykdo Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Visa informacija www.kpmpc.lt, www.epmc.lt.

Asmens įgytų kompetencijų vertinimą reglamentuoja Asmens įgytų kompetencijų tvarkos aprašas, patvirtintas 2015 m. sausio 14 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-15 (suvestinė redakcija 2021-09-01). Teisės aktą rasite čia.

TEORINĖS DALIES (ŽINIŲ) VERTINIMAS

Asmens įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, teorinė dalis (žinių) vertinimo testas vykdomas pagal teorinės dalies vertinimo tvarkaraštyje nustatytą datą ir laiką. Teorinės dalies vykdymo trukmė – 2 val. Pasibaigus teorinei daliai atlikti skirtam laikui, teorinės dalies pratęsti ar atlikti iš naujo negalima. Asmeniui, dalyvaujančiai vertinime, pasirašytinai išdalinami asmenims prisijungimo prie testavimo sistemos duomenys (asmuo pasirašydamas vykdymo protokole patvirtina savo dalyvavimą teorinėje dalyje ir jam skirtų prisijungimo prie testavimo sistemos duomenų gavimą). Asmuo paspaudęs „Baigti darbą“ patvirtina, kad atliko testo užduotis. Po to, kai yra paspaustas mygtukas „Baigti darbą“, asmuo tikrinti atsakymų ir sugrįžti į testą – nebegali.

Nuo 2023 m. teorinės dalies vertinimo rezultatų protokoluose bus matoma ne tik vertinimo išvada (išlaikyta/neišlaikyta), bet ir surinktas testo taškų skaičius. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testas laikomas išlaikytu, jei asmuo surenka ne mažiau kaip 50 procentų bendros taškų sumos.

PRAKTINĖS  DALIES (GEBĖJIMŲ) VERTINIMAS

Praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas vykdomas:

  • asmenims, kurie baigę formaliojo profesinio mokymo programą įgijo II–III lygio kvalifikaciją sudarančias kompetencijas, mokyklos mokymo bazėje;
  • asmenims, kurie baigę formaliojo profesinio mokymo programą įgijo IV lygio kvalifikaciją sudarančias kompetencijas, – pasitelkto teikėjo, profesinio mokymo teikėjo, turinčių užduočiai atlikti reikalingą techninę įrangą ir priemones, bazėje arba realioje darbo vietoje, aprūpintoje reikalinga technine įranga ir priemonėmis.

Mokiniai, dalyvausiantys kompetencijų vertinime, informaciją apie kompetencijų vertinimo laiką ir vietą gauna likus ne vėliau kaip mėnesiui iki vertinimo.

Praktinės dalies eiga numatyta praktinės dalies užduotyje, kurią pasirenka mokykla. Praktinės dalies vykdymo trukmė – ne daugiau kaip 6 valandos (360 min.), išskyrus atvejus, kai užduoties atlikimo instrukcijoje nurodyta kitaip.

Praktinės dalies užduočių atlikimo vertinimą vykdo Vertinimo komisija, sudaryta vadovaujantis Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo 34-36 punktais. Praktinės dalies (gebėjimų) vertinimą sudaro praktinių gebėjimų demonstravimo užduotis. Ji vertinama dešimties balų sistema.

Teigiamai įvertinus asmens įgytas kompetencijas kvalifikacijai įgyti, mokykla, remdamasi Mokinių registro duomenimis, suteikia kvalifikaciją ir išduoda Profesinio mokymo diplomą.

              

Plačiau apie Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarką skaityti:
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/asmens-igytu-kompetenciju-vertinimas/

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka

Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkaraštis 2023 metams