liepos 1 | 2015
epmc new logo

Atranka socialinio pedagogo pareigoms užimti

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras (toliau – Mokykla) skelbia pretendentų atranką socialinio pedagogo pareigoms užimti nuo 2015 m. rugsėjo 1-mos dienos.

Darbo krūvis:1 etatas.

Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas, socialinio pedagogo kvalifikacinė kategorija.
 2. Gebėjimas valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus.
 3. Gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant Mokyklai bendruomenei aktualias prevencijos priemones, projektus;
 4. Gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, psichologu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.
 5. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.
 6. Informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje.

Socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

Socialinis pedagogas privalo gebėti vertinti ir spręsti su mokiniais susijusias problemas, padėti mokiniams turintiems priklausomybių, elgesio problemų, neturintiems mokymosi motyvacijos, blogai lankantiems mokyklą; vykdyti saviraiškos, emocinių ir elgesio problemų sprendimo ir prevencines programas; gebėti dirbti su mokinių tėvais, sprendžiant mokinio problemas ir/ar vykdant prevenciją; gebėti bendradarbiauti su klasių vadovais, kitais Mokyklos bendruomenės nariais užtikrinant saugią ugdymosi aplinką, kuriant palankų visiems mikroklimatą; tinkamai atstovauti mokinių interesus; rengti ir vykdyti socialinius projektus, dalyvauti Mokyklos metinės veiklos planavime, Mokyklos vaiko gerovės komisijos darbe; tinkamai vykdyti kitas funkcijas, numatytas Mokyklos įstatuose, pareigybės aprašyme, vidaus tvarkos taisyklėse.

Privalumai: projektų rengimo ar įgyvendinimo, prevencinių programų įgyvendinimo, darbo su jaunimu patirtys.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Motyvacinį laišką.
 6. Galima teikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Kontaktinė informacija:

Dokumentai priimami Mokyklos raštinėje (Rungos g.18, Elektrėnai, 202 kab.) nuo 8.00 iki 17.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu: rastine@epmc.lt su nuoroda „Socialinio pedagogo atrankai“. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.

Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

Apie atrankos laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai.

Telefonas pasiteirauti (8 528) 39 523