EPMC svetainės slapukai ir privatumo politika

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRO  PRIVATUMO POLITIKA

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro (toliau – Mokykla) privatumo politika nustato Mokyklos, juridinio asmens kodas 190976966, buveinės adresas Rungos g. 18, LT-26109 Elektrėnai, elektroninio pašto adresas rastine@epmc.lt, vykdomo interneto svetainės epmc.lt lankytojų ir kitų duomenų subjektų (toliau – svetainės lankytojai) asmens duomenų tvarkymo sąlygas.

Interneto svetainės lankytojų asmens duomenys yra tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.

Jei Mokyklos interneto svetainėje atsiranda nuorodų į Mokyklai nepriklausančias interneto svetaines, Mokykla nėra atsakinga už šių svetainių taikomas privatumo politikas, todėl svetainės lankytojams rekomenduojama būti aktyviems ir susipažinti su interneto svetainių, į kurias nukreipiami, privatumo politikomis.

 

DUOMENŲ RINKIMAS IR NAUDOJIMAS

Žiniatinklio serverio žurnalai. Mokyklos interneto svetainėje galima lankytis nenurodant jokių asmens duomenų. Tačiau, kaip ir daugelyje kitų interneto svetainių, serveris, kuriame laikoma Mokyklos svetainė (toliau – žiniatinklio serveris), automatiškai renka informaciją apie lankytoją, apsilankymo Mokyklos  svetainėje metu.

Žiniatinklio serveris automatiškai atpažįsta tam tikrą asmeninę informaciją, pvz., IP adresą, lankymosi Mokyklos svetainėje datą ir laiką, aplankytus Mokyklos svetainės puslapius. Jei Mokyklos svetainėje naudojami slapukai, žiniatinklio serveryje ši informacija taip pat saugoma.

Šie serverio žurnalai gali būti vertinami statistiniais tikslais anonimiškai („paspaudimų srauto analizės“), kad žinoti, kaip naudojami Mokyklos svetainės puslapiai.  Tuomet, remiantis šiais rezultatais, optimizuojama Mokyklos svetainė, vertinamas internetinės svetainės skaitytojų srautas.

Seansų slapukai. Slapukai – tai maži failai, saugomi kompiuteryje naudojant interneto naršyklę. Jei internetinės svetainės lankytojas nenori naudoti slapukų, turi nustatyti atitinkamas interneto naršyklės nuostatas.

Duomenų saugojimo terminai. Svetainės lankytojų asmens duomenys saugomi tiek, kiek tai būtina atitinkamiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

 

MOKYKLOS INTERNETINĖS SVETAINĖS LANKYTOJŲ TEISĖS

Mokyklos interneto svetainės lankytojų, kaip duomenų subjektų, teisės yra šios:

  • Teisė gauti informaciją. Svetainės lankytojas turi teisę gauti informaciją apie su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikė naudojantis Mokyklos svetaine.
  • Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Svetainės lankytojas turi teisę reikalauti, kad jo asmens duomenys būtų nedelsiant ištaisyti, jeigu pastebėjo netikslumų.
  • Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Svetainės lankytojas turi teisę reikalauti, kad jo asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas tam tikram laikotarpiui, kai abejojama asmens duomenų tikslumu ar įtariama, kad duomenys tvarkomi neteisėtai ir tuo atveju, jei duomenys nebereikalingi Mokyklos siekiamiems tikslams, tačiau svetainės lankytojas reikalauja duomenų, kad galėtų apginti savo teises.
  • Teisė į duomenų perkeliamumą. Svetainės lankytojas turi teisę gauti savo pateiktus asmens duomenis struktūrizuotu, bendruoju, elektroniniu formatu ir perduoti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui.
  • Teisė atšaukti sutikimą. Savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis galima bet kada atšaukti. Atšaukus sutikimą, duomenys nebebus naudojami tuo tikslu, kuriam sutikimas buvo duotas, tačiau tai neturės įtakos duomenų apdorojimui, anksčiau atliktam pagal svetainės lankytojo sutikimą, galiojimo.

 

PRAŠYMŲ PATEIKIMO TVARKA IR APSKUNDIMAS

Norint pasinaudoti 7 punkte išdėstytomis teisėmis, svetainės lankytojas turi pateikti rašytinį prašymą elektroniniu paštu rastine@epmc.lt arba atvykti į Mokyklą adresu Rungos g. 18, LT-26109 Elektrėnai. Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.

Jeigu svetainės lankytojas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises arba nori gauti daugiau informacijos apie savo duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Mokyklos duomenų apsaugos pareigūną, Eveliną Krilavičienę, elektroniniu paštu evelina@epmc.lt.

Jeigu svetainės lankytojas nesutinka su Mokyklos ar duomenų apsaugos pareigūno atsakymu/nuomone, gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, A. Juozapavičiaus g. 6, LT‑09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Mokyklos privatumo politika periodiškai, ne rečiau kaip kartą per 2 (dvejus) metus peržiūrima ir prireikus atnaujinama.

Informavimą apie Mokyklos privatumo politikos atnaujinimus inicijuoja duomenų apsaugos pareigūnas.

Mokyklos privatumo politika yra viešai skelbiama Mokyklos internetinėje svetainėje.