rugsėjo 8 | 2016
EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO LĖŠOS – MOKINIŲ VERSLUMUI SKATINTI EPMC

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO LĖŠOS – MOKINIŲ VERSLUMUI SKATINTI

Pasirašyta Europos ekonominės erdvės finansavimo sutartis
Kėdainių profesinio rengimo centro projektas „Profesinio mokymo mokinių pasiekimų gerinimas modernizuojant ugdymo turinį ir tobulinant švietimo darbuotojų kvalifikaciją“ pateko tarp kitų vienuolikos įstaigų, laimėjusių 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT08 „EEE stipendijų programa“ antrojo kvietimo projektų finansavimo konkursą.

Projekto partneriai: VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras, VšĮ Jonavos politechnikos mokykla ir tarptautinė asociacija Innovation Circle Network (Norvegija).
Projekto tikslas – gerinti profesinio mokymo mokinių pasiekimus modernizuojant mokymo turinį ir tobulinant profesijos mokytojų kvalifikaciją.
Projekto uždaviniai:

  1. gerinti bendradarbiavimą ir keitimąsi žiniomis tarp profesinių mokyklų mokytojų stiprinti jų gebėjimus;
  2. tobulinti profesinio mokymo kokybę modernizuojant mokymo turinį.

Projekto tikslinė grupė – pareiškėjo ir partnerių mokytojai ir darbuotojai, mokiniai, kitų profesinių mokymo įstaigų atstovai.
Projekto rezultatas
Sukurta metodinė medžiaga profesijos mokytojams – 3 bendrųjų kompetencijų moduliai:

  1. Bendravimo su klientais, konfliktų sprendimo;
  2. Verslumo, paslaugų pardavimo;
  3. Finansinio raštingumo

Metodinės medžiagos tikslas – modernizuoti formaliojo švietimo ugdymo programas jas papildant darbo rinkai aktualiomis bendrosiomis kompetencijomis. Tokiu būdu ugdymo turinys ir mokymo priemonės padidins profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams.
Biudžetas: 52 880,97 Eur

Gegužės 19 dieną įvyko oficiali finansavimo sutarties pasirašymo ceremonija. Trišalę sutartį pasirašė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, Centrinės projektų valdymo agentūros direktorė Lidija Kašubienė ir Kėdainių profesinio rengimo centro direktorius Dangiras Kačinskas. Sutarties pasirašymo ceremonijoje taip pat dalyvavo Norvegijos Karalystės ambasadorius Dagas Malmer Halvorsen.

Iškilmingas sutarties pasirašymo momentas
„… Kėdainių profesinio rengimo centrui ypatinga diena – mes atvėrėme duris į dar vieną naują projektų erdvę – Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo erdvę…“
Kėdainių PRC direktorius Dangiras Kačinskas

Projekto veiklos
Tarptautiniai edukaciniai seminarai Kėdainių profesinio rengimo centre
Gegužės 13 dieną Kėdainių profesinio rengimo centre vyko tarptautinis edukacinis seminaras-mokymai „Profesinio mokymo ypatumai Norvegijoje“.
Seminaro lektoriai – tarptautinės asociacijos Innovation Circle Network Generalinis Sekretorius Alf S. Johansen bei ekspertas Ragnar Johansen, Ålesund miesto meno mokyklos direktorius, Norvegijos nepriklausomų mokyklų asociacijos prezidentas.
Seminaro lektorių nuomone, vienas pagrindinių Norvegijos profesinio ugdymo sistemos privalumų – apie 3000 skirtingų profesinio mokymo programų, trūkumas – praktinių profesinių įgūdžių ugdymo stoka ir dėl to mažėjanti mokinių mokymosi motyvacija.
Kalbėdami apie verslumo ugdymą Norvegijos profesinio mokymo įstaigose lektoriai išskyrė pagrindinį principą – mokymas per realią veiklą. Norvegijos verslumo ugdymo programoms būdingi bruožai: kūrybiškumas, aktyvūs mokymo metodai, tarpdalykinė integracija, mokyklų ir verslo bendradarbiavimas, pridėtinės vertės kūrimas.
Rugsėjo 5-6 dienomis įvyko antrasis tarptautinis edukacinis seminaras, kurio tema – „Bendrieji mokymosi principai, kūrybiški mokymosi metodai ir verslumas“. Seminaro dalyviams buvo pristatyti kūrybško mokymo metodai, jų taikymas profesiniame mokyme. Šiuo metu Norvegijoje gana dažnai naudojamas Bloom‘o taksonomijos metodas. Bloom‘o taksonomija – tai ugdymo tikslų klasifikacija. Trys tikslų sritys – pažinimo, emocinė ir psichomotorinė – atspindi tris mokinių veiklos ir elgesio rūšis, kurioms mokytojai nori padaryti poveikį. Didžiausia taksonomijos reikšmė yra ta, kad ji padeda kelti tokius tikslus ir sudaryti tokius testo klausimus, kurie liečia daugelį pažinimo veiklos rūšių. Tai yra svarbu, nes nemažai mokytojų yra linkę daugiausiai kreipti dėmesį tik į tikslus, kurie susiję su žiniomis, ir retai kelia aukštesnės pakopos tikslus.Seminare dalyvaujantys mokytojai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse ir praktiškai susipažino su šio metodo privalumais.

Atostogas iškeitė į kūrybinį darbą
Grupė Kėdainių profesinio rengimo centro mokytojų – projekto dalyvių – šias vasaros atostogas skyrė kūrybiniam darbui.
Rezultatas – sukurta ir išorės ekspertų teigiamai įvertinta mokymo(si) medžiaga inžinerinių specialybių 16 – 19 metų amžiaus mokiniams – trys mokymo(si) moduliai: Bendravimo ir bendradarbiavimo modulis, Verslumo, paslaugų pristatymo modulis ir Finansinio raštingumo modulis. Rezultatai pasiekti bendradarbiaujant, tariantis su partneriais, atsižvelgiant į jų turimą patirtį.
Ekspertų teigimu, mokymo(si) medžiaga tinkama naudoti ugdymo procese, atitinka numatytus mokymo(si) rezultatus ir sudaro sąlygas plėtoti besimokančiųjų bendruosius gebėjimus. Sukurti moduliai gali būti integruojami į bendrojo ugdymo ir profesinius mokomuosius dalykus, galima naudoti visą modulį ar tik pasirinktą dalį.
Vienas iš modulių kūrimo tikslų – kuo daugiau praktinių užduočių ir kuo mažiau teorijos. Ekspertų manymu, skirtingo sudėtingumo užduotys pritaikytos įvairiems gebėjimams ugdytis (suprasti ir įsisąmoninti, pritaikyti informaciją įvairiose situacijose).
Labai svarbu sukurtą mokymo(si) medžiagą išbandyti ugdymo procese. Rugsėjo 12 – 16 dienomis Kėdainių profesinio rengimo centre bei partnerių organizacijose vyko sukurtų mokymo(si) modulių išbandymas. Ekonomikos ir verslo pagrindų profesijos mokytojai, informacinių technologijų, etikos mokytojai ir socialiniai pedagogai testavo modulius ir pateikė savo vertinimus bei pastabas. Šis vertinimas labai svarbus – modulių kūrėjai pasitikrins, ar mokiniams ši medžiaga patinka, ar ji naudinga, ką reikėtų tobulinti ar keisti.
Sukurtą metodinę medžiagą galima naudoti įvairių dalykų, taip pat ir integruotose pamokose, planuojant neformaliojo ugdymo veiklas ir projektus mokykloje ir už jos ribų, įtraukiant mokyklos ar vietos bendruomenės atstovus.
Plačiau susipažinti su moduliais galima apsilankius Kėdainių profesinio rengimo centro tinklalapyje arba susisiekus su šios metodinės medžiagos kūrėjais.

Projekto vadovė profesijos mokytoja Rima Pužauskaitė