Ką mokytis

sdp22

Socialinio darbuotojo padėjėjas

Programos paskirtis. Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam socialinio darbuotojo padėjėjui, kuris gebėtų savarankiškai laikytis socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų, identifikuoti pagalbos klientui poreikį, teikti jam socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį, sudaryti kliento saugumą užtikrinančias sąlygas.

 

Mokomasi šių privalomų dalykų modulių:

  • Socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų laikymasis
  • Pagalbos poreikio klientui identifikavimas
  • Socialinių paslaugų teikimas klientui pagal nustatytą poreikį
  • Kliento saugumą užtikrinančių sąlygų sudarymas

Pasirenkamieji moduliai:

  • Žmogaus teisės ir lygios galimybės socialinių paslaugų sektoriuje
  • Pagalbos teikimas socialinių paslaugų gavėjui ir gavėjų grupėms laisvalaikio veikloje
  • Socialinių paslaugų teikimas senyvo amžiaus žmonėms

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais:

P42092301, P43092301 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų – 1,5 metų

T43092301 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 70 mokymosi kreditų

 

Kvalifikacijos pavadinimas – socialinio darbuotojo padėjėjas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

P42092301 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

P43092301, T43092301 – vidurinis išsilavinimas

 

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra