Ką mokytis

sdp22

INDIVIDUALIOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJAS

Programos paskirtis. Individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam individualios priežiūros darbuotojui, kuris gebėtų savarankiškai laikytis socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų, identifikuoti pagalbos asmeniui poreikį, teikti jam socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį, sudaryti asmens saugumą užtikrinančias sąlygas.

Mokomasi šių privalomų dalykų modulių:

  • Socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų laikymasis
  • Pagalbos poreikio klientui identifikavimas
  • Socialinių paslaugų teikimas klientui pagal nustatytą poreikį
  • Asmens saugumą užtikrinančių sąlygų sudarymas

Pasirenkamieji moduliai:

  • Žmogaus teisės ir lygios galimybės socialinių paslaugų sektoriuje
  • Pagalbos teikimas socialinių paslaugų gavėjui ir gavėjų grupėms laisvalaikio veikloje
  • Socialinių paslaugų teikimas senyvo amžiaus asmenims

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:

T43092302 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 70 mokymosi kreditų – 1,5 metų

 

Kvalifikacijos pavadinimas – individualios priežiūros darbuotojas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

T43092302 – vidurinis išsilavinimas

 

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra