Ką mokytis

ITti

INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ APTARNAVIMO TECHNIKAS

Programos paskirtis. Modulinė kompiuterinės įrangos derintojo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą kompiuterinės įrangos derintoją, gebantį dirbti įmonėse, naudojančiose informacijos ir ryšio technologijas, bei teikti kompiuterių derinimo ir priežiūros paslaugas. Programos mokymo turinys grindžiamas praktiniu mokymu, t. y. programoje yra numatytos praktinės užduotys, joms atlikti reikalingos žinios ir ištekliai, vertinimo kriterijai. Mokinys, sėkmingai atlikęs praktinę užduotį, įgyja tam tikras kompetencijas. Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai yra praktinių užduočių atlikimo reikalavimai. Modulio programos baigimas patvirtinamas, kai sėkmingai atliktos ir teigiamai įvertintos visos modulio elementuose numatytos praktinės užduotys.

Mokomasi šių privalomų dalykų modulių:

 • Taikomosios programos
 • Kompiuterių derintojo programinė įranga
 • Kompiuterių įrangos aparatinė dalis
 • Kompiuterių periferiniai įrenginiai
 • Kompiuterinių tinklų technologijos
 • Kompiuterinių tinklų funkcionavimas ir saugumas
 • IT sistemos ir produktai
 • IT sistemų aptarnavimas

Pasirenkamieji moduliai:

 • Tinklapių kūrimo pagrindai
 • Tinklų administravimas
 • Programavimo pagrindai

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais:

M43061103 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų – 3 metai

Kvalifikacijos pavadinimas – kompiuterinės įrangos derintojas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

M43061103 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra