Leidimai ir licencijos

Čia pateikiamos keletos veiklos rūšių nuorodos ir aprašymai dėl leidimų ir licencijų.

Įmonėms licencijos išduodamos, patikslinamos, papildomos, licencijų galiojimas sustabdomas, licencijų galiojimo sustabdymas ir licencijų galiojimas panaikinamas naudojantis Licencijų informacine sistema (https://www.licencijavimas.lt/).

Išdavimas. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti išduodamos visų rūšių Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms, kurių įregistravimo pažymėjimuose ar įstatuose numatyta mažmeninė prekyba ar viešasis maitinimas. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose, įrengtose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, išduodamos tik tuo atveju, jeigu pagrindinis įėjimas, skirtas pirkėjams, nesutampa su įėjimu į namo laiptinę.

Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi tame pačiame pastate ar skirtinguose pastatuose įrengtuose keliuose savo padaliniuose (alkoholinių gėrimų parduotuvėse, alkoholinių gėrimų skyriuose, restoranuose, kavinėse, bufetuose, įskaitant uždaruosius, baruose, atskirose prekybos salėse ir panašiai), kurie aptarnauja pirkėjus ar išduoda alkoholinius gėrimus padavėjams, išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekviename padalinyje. Jeigu vienoje mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietos aptarnavimo salėje įrengti keli tą pačią veiklą (mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo) vykdantys padaliniai, kuriuose parduodami alkoholiniai gėrimai, išduodama viena licencija. Jeigu vienoje mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietos aptarnavimo salėje įrengti keli padaliniai, kuriuose vykdoma mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo veikla, licencijos išduodamos kiekvienos rūšies veiklai.

Licencijos dublikato išdavimas. Jeigu prarandamas ar sugadinamas popierinės formos licencijos originalas (jei įmonei buvo išduota popierinės formos licencija), įmonės pageidavimu gali būti išduotas licencijos dublikatas. Dublikatui prilyginamas išrašas iš Licencijų informacinės sistemos.

Papildymas. Licencija papildoma, jeigu įmonė pakeičia arba papildo:

  1. Sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus.
  2. Pakeičia prekybos alkoholiniais gėrimais laiką.
  3. Pakeičia prekybos vietos pavadinimą ar adresą.
  4. Pakeičia viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius, įrengia kambariuose minibarus.

Patikslinimas. Licencija patikslinama, jeigu įmonė:

  1. Prašo išbraukti sandėlių, kuriuose laikomi ir (ar) iš kurių paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, automobilinių parduotuvių registravimo, numerius.
  2. Licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiami licencijoje nurodyti duomenys.
  3. Kai keičiasi licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo licencijos turėtojo.
  4. Kai licencijos turėtojas keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą, kai keičiamas licencijos turėtojo kodas (suteikiamas naujas kodas), – jeigu nesikeičia kiti licencijos turėtoją identifikuojantys duomenys.
  5. Licencija patikslinama ir tais atvejais, kai savivaldybės taryba apriboja įmonės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką.

Galiojimo sustabdymo panaikinimas. Jei licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų, pažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su licencijuojama veikla, reikalavimus, jam sustabdomas licencijos galiojimas. Galiojimo sustabdymo panaikinimas panaikinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo nustatytais atvejais.

Panaikinimas. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu įmonė pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą, įmonė likviduojama ar reorganizuojama, baigia veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo arba licencija naikinama už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

Vienkartinės licencijos gali būti išduodamos teisę verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais turinčioms įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams. Vienkartinės licencijos išduodamos ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikui.

Elektrėnų savivaldybės paraiškų ir prašymų formas galima rasti čia https://elektrenai.lt/go.php/Pra%C5%A1ymai459

 

 vaizdas_2021-06-09_150722  9-leidimai-ir-licencijos  vaizdas_2021-06-09_150722