Partnerystė

Netradicinio ugdymo modelis

PATIRTIES PANAUDA MOKINIŲ ŽINIOMS IR GEBĖJIMAMS ĮTVIRTINTI

2010 m. lapkričio 25 d. Europos socialinio fondo agentūra ir VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras pasirašė dvišalę projekto „Netradicinio ugdymo modelis PATIRTIES PANAUDA MOKINIŲ ŽINIOMS IR GEBĖJIMAMS ĮTVIRTINTI“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-014 finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas įgyvendinamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“. Projektui įgyvendinti skirta virš 470 000 Lt iš ES fondų lėšų bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projektas „Netradicinio ugdymo modelis PATIRTIES PANAUDA MOKINIŲ ŽINIOMS IR GEBĖJIMAMS ĮTVIRTINTI“ bus įgyvendintas kartu su dviem partneriais: Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija bei VšĮ Elektrėnų profesinio rengimo centru. VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras kartu su partneriais sieks įgyvendinti pagrindinį projekto, kuris truks 2 metus, tikslą – efektyvinti netradicinį ugdymą bendrąjį lavinimą vykdančiose profesinėse mokyklose.

Profesinių ir vidurinių mokyklų bendruomenei bus pristatytas netradicinio ugdymo modelis, skirtas įtvirtinti mokinių žinias ir gebėjimus panaudojant mokinių ir mokytojų bei tėvų (rūpintojų, globėjų) turimą patirtį, derinant ugdymo turinį su gyvenimo praktika, daugiau dėmesio skiriant tarpdalykiniams ryšiams. Šis modelis pagrįstas tradicine ir netradicine ugdymo formų integracija. Įgyvendinus projektą, netradicinio ugdymo formos bus efektyviau ir dažniau taikomos bendrąjį lavinimą vykdančiose mokyklose, o taip skatinama mokinių motyvacija, ugdomi bendrieji gebėjimai ir puoselėjamos mokinių vertybinės nuostatos.