Strateginio plano sudarymo procesas

Kiekvienoje organizacijoje planavimas kaip veikla yra svarbus ir reikšmingas procesas. Planavimo būtinybę sąlygoja organizacijoje vykstančių veiksmų daugialypiškumas ir įvairovė. Planavimas – tai procesas, orientuotas į tikslingą kūrimą, kurio metu planuojama veikla atskiriems organizacijos padaliniams, naudojant tam tikrą vieningą metodiką ir planavimo procedūras. Įmonės veiklos planavimas leidžia susieti ir suderinti įvairius veiksmus, procesus į vieningą visumą bei tuo pačiu tikslingai paskirstyti materialinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius ne tik tarp veiklos sričių, bet ir laiko atžvilgiu. Dėl šios priežasties organizacijoje vykdomas strateginis ir taktinis planavimas:

Strateginis planavimas– tai ilgalaikių įmonės tikslų ir būdų jiems pasiekti numatymas.

Taktinis planavimas – tai trumpalaikių įmonės tikslų ir būdų jiems pasiekti numatymas, tam tikros strateginio plano atkarpos detalizavimas.

Siekiant tinkamai ir tikslingai identifikuoti planavimo veiklą ir rinkodaros plano formavimo principus ir jo vietą bendrame planavimo procese, žemiau pateikiama organizacijos planų struktūra ir jų formavimo/rengimo etapai.

Planas Tikslai
Strateginis planas

(3 -5 metų laikotarpis)

–    Nustatyti įmonės misiją ir viziją.

–    Nustatyti strategijas, tikslus ir užduotis, vystymosi rodiklius.

–    Suformuoti įmonės funkcijų ryšius, informacijos srautus, ryšius tarp procesų, apibrėžti įmonės vertės grandinę.

Veiklos krypčių verslo planai

(3 metų laikotarpis)

–    Nustatyti veiklos krypties tikslus, vystymo kryptis, vykdymo terminus.

–    Aprašyti gaminamų produktų bei naujai pateikiamų produktų charakteristikas, identifikuoti rinkas ir jų potencialą, konkurentus, prognozuoti pardavimus ir kt.

–    Įvertinti materialinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius, reikalingus tikslui pasiekti.

–    Sukurti pagrindą formuojant finansinį ir rinkodaros planus.

Rinkodaros planas

(1 metų laikotarpis)

–    Nustatyti ir suformuoti rinkodaros strategijas.

–    Parinkti rinkodaros veiksmus ir priemones.

–    Įvertinti rinkodaros veiksmų finansinius išteklius.

Biudžetinis planas

(1 metų laikotarpis)

–    Nustatyti finansinius išteklius užduočių/planų įgyvendinimui.
Žmogiškųjų resursų planas

(1 metų laikotarpis)

–    Nustatyti žmogiškuosius išteklius užduočių/planų įgyvendinimui.
Operatyviniai planai

(Ne ilgiau kaip ketvirčiui)

–    Sugeneruoti veiksmų planą keliamiems tikslams pasiekti, nustatant terminą ir atsakingus asmenis