Informacija apie mokyklos veiklą

BENDROS ŽINIOS APIE MOKYKLĄ

Pavadinimas:
VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras

Adresas:
Rungos 18, Elektrėnai, LT-26109

Juridinio asmens kodas:
190976966

PVM mokėtojo kodas:
LT100004075612

Tel.:
8 528 39523

Fax.:
8 528 54301

E-paštas:
direktore@epmc.lt

Interneto adresas:
www.epmc.lt

Mokyklos tipas:
profesinė mokykla

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Direktorė:
Silva Lengvinienė

Mokyklos tarybos pirmininkė:
Jolanta Jasukaitienė


MOKYKLOS VIZIJA

Tvari, veržli, atvira ugdymo institucija, suteikianti kiekvienam visuomenės nariui galimybę mokytis visą gyvenimą.

MOKYKLOS MISIJA

Nuolat besimokantis, atviras kaitai, kūrybingas ir atsakingas žmogus moderniame bei konkurencingame profesinio mokymo centre gauna kvalifikuotą profesinį mokymą ir kokybišką vidurinį ugdymą.

Vertybės

  • Atvirumas
  • Kūrybiškumas
  • Atsakingumas

Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos, kurias mokyklai suteikta teisė vykdyti:

Kodas Pavadinimas
262052212 0,4-10 kV įtampos elektros įrenginių montuotojo mokymo programa
362034501 Administracijos darbuotojo mokymo programa
210058201 Apdailininko (statybininko) mokymo programa
262058202 Apdailininko mokymo programa
330062203 Aplinkotvarkos darbuotojo mokymo programa
330052307 Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko mokymo programa
440052501 Automobilių elektromechaniko mokymo programa
362034103 Automobilių pirkimo-pardavimo tarpininko (brokerio) mokymo programa
210054301 Baldžiaus mokymo programa
330034303 Bankinių operacijų tvarkytojo mokymo programa
362081101 Barmeno mokymo programa
262054302 Dailidės mokymo programa
162054302 Dailidės mokymo programa
161054302 Dailidės pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa
210021505 Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo mokymo programa
162058203 Dažytojo mokymo programa
262058203 Dažytojo mokymo programa
161058209 Dažytojo pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa
262054101 Duonos gaminių kepėjo mokymo programa
162054101 Duonos gaminių kepėjo mokymo programa
262052202 Elektros įrengimų apvijų  ir izoliacijos remonto elektromonterio mokymo programa
330052204 Elektros įrenginių elektromechaniko mokymo programa
262052203 Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo elektromonterio mokymo programa
262058215 Gipskartonio montuotojo mokymo programa
262058219 Gipso kartono atitvarų montuotojo-apdailininko mokymo programa
362034702 Įmonės darbo organizatoriaus mokymo programa
262058226 Interjero apipavidalintojo mokymo programa
330021401 Interjero apipavidalintojo mokymo programa
262058224 Interjero dažytojo mokymo programa
362034104 Kasininko pardavėjo mokymo programa
330052303 Kompiuterinės įrangos derintojo mokymo programa
330048201 Kompiuterinio projektavimo operatoriaus mokymo programa
440034603 Kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus mokymo programa
330034603 Kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus mokymo programa
267048201 Kompiuterio naudojimo pagrindų mokymo programa
440048201 Kompiuterio operatoriaus mokymo programa
361048201 Kompiuterio vartojimo pagrindai mokymo programa
162054102 Konditerio mokymo programa
262054102 Konditerio mokymo programa
330081110 Konditerio mokymo programa
330034714 Logisto ekspeditoriaus mokymo programa
362034502 Logisto mokymo programa
440072601 Masažuotojo mokymo programa
167054307 Medienos apdirbėjo mokymo programa
161054306 Medienos apdirbėjo mokymo programa
262054304 Medienos apdirbimo staklininko mokymo programa
162054307 Medienos apdirbimo staklininko mokymo programa
161054304 Medienos dirbinių paruošėjo apdailai mokymo programa
261062305 Medžių, želdinių ir žolės pjovėjo mokymo programa
262021504 Meninių gaminių audėjo mokymo programa
262058206 Mūrininko mokymo programa
161058210 Mūrininko pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa
330081101 Padavėjo ir barmeno mokymo programa
362081102 Padavėjo mokymo programa
262081102 Padavėjo mokymo programa
161081101 Pagalbinio virtuvės darbuotojo mokymo programa
330034101 Pardavėjo mokymo programa
262034101 Pardavėjo mokymo programa
362034101 Pardavėjo mokymo programa
440034101 Pardavėjo mokymo programa
262058207 Pastatų apšiltintojo mokymo programa
262058208 Plytelių klojėjo mokymo programa
162058208 Plytelių klojėjo mokymo programa
161058211 Plytelių klojėjo pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa
161034102 Prekybinės salės darbuotojo mokymo programa
330034729 Sandėlininko – operatoriaus mokymo programa
330034601 Sekretoriaus mokymo programa
362034601 Sekretoriaus mokymo programa
362034602 Sekretoriaus-referento mokymo programa
265058221 Sienų dažytojo-dekoratoriaus mokymo programa
262021506 Siuvinėtojo mokymo programa
210054213 Siuvinių gamintojo mokymo programa
330034727 Sporto klubo veiklos organizatoriaus mokymo programa
320058209 Staliaus mokymo programa
210058209 Staliaus mokymo programa
262054305 Staliaus mokymo programa
267054305 Staliaus mokymo programa
330058209 Staliaus mokymo programa
167054305 Staliaus padėjėjo mokymo programa
161054303 Staliaus pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa
320058207 Statybininko mokymo programa
330034725 Statybos verslo paslaugų teikėjo mokymo programa
210052107 Suvirintojo elektra rankiniu būdu mokymo programa
161021511 Tekstilės rankdarbių gamintojo mokymo programa
262058213 Tinkuotojo mokymo programa
162058213 Tinkuotojo mokymo programa
161058212 Tinkuotojo pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa
362048201 Verslo įmonių kompiuterininko mokymo programa
362034703 Verslo organizatoriaus mokymo programa
162081106 Virėjo mokymo programa
262081106 Virėjo mokymo programa
267081106 Virėjo mokymo programa
330081109 Virėjo mokymo programa
217062202 Želdinių tvarkytojo mokymo programa
161062202 Želdynų prižiūrėtojo mokymo programa
167062202 Želdynų prižiūrėtojo mokymo programa

MOKYKLOS DARBO LAIKAS

 

1 pamoka 08:00 – 08:45

2 pamoka 08:55 – 09:40

3 pamoka 9:50 – 10:35

4 pamoka 10:45 – 11:30

 

Pietūs

 

5 pamoka 12:00 – 12:45

6 pamoka 12:55 – 13:40

7 pamoka 13:50 – 14:35

8 pamoka 14:45 – 15:30

 

Vakarinės pamokos

 

10 pamoka 16:30 – 17:15

11 pamoka 17:15 – 18:00

12 pamoka 18:00 – 18:30


MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas yra Mokyklos ugdymo turinio dalis ir dera su keliamais ugdymo tikslais ir ugdymo proceso organizavimu. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi Bendrosiomis programomis, Profesinio mokymo programomis, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256, VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, patvirtinta VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro direktoriaus 2009-12-10 įsakymu Nr. 1V-49.

Mokinių pasiekimų patikrinimas diagnostikos tikslais vykdomas mokslo metų pradžioje, o diagnostinio vertinimo informacija panaudojama analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, keliant tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus.

Pasirenkamųjų dalykų mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pažymiu, dalykų modulių – „įskaityta“, „neįskaityta“.

Mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo programas, pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose ir Profesinio mokymo programose aprašytus pasiekimus taikant 10 balų vertinimo sistemą. Įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“ vertinama: dorinis ugdymas, kūno kultūra trečiame kurse ir dvejų metų profesinio mokymo programose, estetika, pilietiškumo pagrindai Pravieniškių skyriuje mokinių, besimokančių pagal vienerių mokymosi metų trukmės profesinio mokymo programas, skirtas asmenims, kuriems apribota laisvė, pažanga ir pasiekimai vertinami 10 balų sistema. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir mokyklos vadovo įsakymą, įrašas „neatestuota“, – jeigu mokinio pasiekimai nėra įvertinti. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.

Jei per sesiją mokinys praleidžia daugiau nei 50 procentų pamokų, baigiantis sesijai, jam suteikiama galimybė išlaikyti įskaitą ir atsiskaityti už praleistas temas. Jei mokinys neatsiskaito – jis neatestuojamas.

Mokiniui, neatestuotam I pusmetį, reikia savarankiškai atsiskaityti per II pusmetį už I pusmečio praleistas temas. Pasibaigus II pusmečiui, dalyko mokytojas mokinio atsiskaitymo darbus atiduoda direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

Mokiniui, turinčiam nepatenkinamą II pusmečio įvertinimą (arba neatestuotam), negali būti išvestas patenkinamas  metinis įvertinimas.

Vedant pusmečio ir metinius įvertinimus, skaičiuojamas sesijų ar pusmečių pažymių aritmetinis vidurkis ir laikomasi apvalinimo taisyklių. Pavyzdžiui: 7,8 apvalinama iki 8, o 7,4 – iki 7. Išimtis taikoma, jei vidurkis yra, pavyzdžiui, 7,5. Tada  dalyko mokytojas sprendžia, kokį pažymį ves: 7 ar 8.

Metinio vertinimo pažymys: I pusmetis + II pusmetis = vidurkis (metinis pažymys).

Du kartus per mokslo metus organizuojama skolų laikymo savaitė, kurios metu mokiniai gali perlaikyti nepatenkinamus pusmečio ar metinio įvertinimus. Vertinant mokinių žinias taikomas įskaitos principas, įskaitų laikymo protokolai atiduodami direktoriaus pavaduotojui. Atsiskaitymo užduotys ruošiamos dalykų grupėms, išnagrinėjus išsilavinimo standartus. Užduotis ruošia direktoriaus įsakymu sudarytos mokytojų grupės. Rengdama užduotis, mokytojų komisija pasitaria su nepatenkinamus įvertinimus turinčius mokinius mokiusiais mokytojais.

Dalyko ir dalyko kurso keitimo tvarką reglamentuoja VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro Kurso keitimo tvarkos aprašas, patvirtintas VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1V-232. Keisti bendrojo lavinimo dalyko programą ar kursą mokinys gali, atsiskaitęs (išlaiko įskaitą) iš to dalyko programos, kurso ar dalyko programos kursų skirtumų. Jei įskaita išlaikoma pusmečio ar mokslo metų pabaigoje, įskaitų pažymiai, prie jų pažymint kursą raidėmis B – bendrasis, A – išplėstinis, įrašomi stulpelyje prieš pusmečio ar metinius pažymius. Metinis ar pusmečio pažymys išvedamas pagal įskaitos įvertinimą. Mokiniui, kuris mokysis pagal dalyko programos bendrąjį kursą ir kurį tenkina turėtas išplėstinio kurso įvertinimas, įskaitos laikyti nereikia;

II kurso mokiniams už pakeistus dalykus, dalykų kursus ir dalykų modulius rekomenduojama atsiskaityti iki rugsėjo mėnesio pabaigos (atskirais atvejais pratęsti atsiskaitymo terminą iki pirmo pusmečio pabaigos).

Asmenims ankstesnių mokymosi pasiekimų užskaitymas vykdomas remiantis įgytais išsilavinimo dokumentų duomenimis.


MOKINIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS

Prašymai mokytis priimami nuo gegužės 20 iki rugsėjo 1 dienos. Prašymų priėmimas pratęsiamas Švietimo ir mokslo ministerijai leidus, esant laisvų vietų pagal konkrečią profesinio mokymo programą.

Asmenys nuo 14 metų, neįgiję pagrindinio išsilavinimo, priimami mokytis į profesinio mokymo programą, kurios mokymosi trukmė – 2 metai. Mokiniai įgis kvalifikaciją.

Asmenys, turintys pagrindinį išsilavinimą priimami mokytis į vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo programas, kurių mokymosi trukmė – 3 metai. Mokiniai įgis vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją.

Asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą ar tik baigę vidurinio ugdymo programą, priimami mokytis į profesinio mokymo programas, kurių mokymosi trukmė – 2 metai. Mokiniai įgis kvalifikaciją.

Stojantieji priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą, kuriame nurodoma pasirinkta profesinio mokymo ir/ar bendrojo ugdymo programa.
  2. įgyto išsilavinimo pažymėjimą; pageidaujantis tęsti mokymąsi – mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.
  3. sveikatos pažymėjimą (086/A forma);
  4. dvi fotonuotraukas (3×4 cm);
  5. pasą arba gimimo liudijimą ar kitą asmens tapatybės dokumentą.