Verslo priežiūrą atliekančios institucijos dokumentai

Kontroliniai klausimynas – tai verslo priežiūrą atliekančios institucijos dokumentas, pagal kurį atliekami ūkio subjektų patikrinimai. Jie sudaryti iš kontrolinių klausimų, kurie atspindi svarbiausius teisės aktų reikalavimus ūkio subjektams bei yra suformuluoti aiškiai, suprantamai. Už reikalavimus, neįtrauktus į kontrolinį klausimyną, priežiūros institucija neskiria poveikio priemonių (visų pirma, baudų), tačiau konsultuoja, išskyrus išimtinius atvejus, kai poveikio priemonės yra būtinos siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei ar aplinkai atsiradimui (t. y. kai tam tikras į klausimyną neįtrauktas aspektas tam tikromis aplinkybėmis yra esminis), taip pat siekiant užkirsti kelią ūkio subjektui tyčia nesilaikyti teisės aktų reikalavimų, kai jis jau buvo įspėtas ir konsultuotas dėl jų nesilaikymo.

Kontroliniams klausimynams sudaryti keliami du pagrindiniai reikalavimai. Visų pirma, kontroliniai klausimai privalo būti aiškūs bei suprantami konkrečia ūkine veikla užsiimančiam asmeniui, turinčiam įprastines (ne specialiąsias) žinias apie teisinį reguliavimą ir konkrečią veiklą. Antra, kontroliniai klausimai turi atspindėti svarbiausius tam tikrai ūkinės veiklos sričiai keliamus teisės aktų reikalavimus, kurių nesilaikymas gali sukelti didelę žalą aplinkai ar asmenims, ir už kurių pažeidimą paprastai taikomos baudos.

Klausimyno taikymas nereiškia, jog verslininkai yra atleidžiami nuo kitų nei klausimyne nurodytų teisės aktų reikalavimų laikymosi. Verslui jie galioja taip pat, kaip ir anksčiau. Sąžiningas verslininkas, žinodamas, kad už klausimyne nesančių reikalavimų nesilaikymą baudos jam negresia, skirs daugiau laiko pagrindiniams reikalavimams įgyvendinti. Taip pat žinos, kad galės prisitaikyti prie neesminių reikalavimų (jei paaiškės, kad jų neatitinka), pasikonsultavęs su atvykusiu inspektoriumi. Tačiau piktybiškai reikalavimų nevykdantis verslininkas bus baudžiamas ir už kitų nei klausimyne numatytų reikalavimų nesilaikymą.

Nuo 2012 m. balandžio 12 d. kontroliniai klausimynai taikomi, tikrinant nedideles viešojo maitinimo įmones, nedideles mažmeninės prekybos įmones, kirpyklas ir grožio salonus, autoservisus, statybos įmones ir statybininkus, miškininkystės įmones, iš viso daugiau nei 14 skirtinga ekonomine veikla užsiimančius subjektus. Taip pat kontrolinius klausimynus būtina taikyti, tikrinant darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir kitų visiems ūkio subjektams bendrai taikomų reikalavimų laikymąsi, nepriklausomai nuo to, kokia veiklos rūšimi subjektas užsiima. Visi kontroliniai klausimynai skelbiami svetainėje www.verslilietuva.lt/kontroliniai-klausimynai.

Kontrolinius klausimynus privalo naudoti Aplinkos apsaugos agentūra, regionų aplinkos apsaugos departamentai, Valstybinė darbo inspekcija, Valstybinė kelių transporto inspekcija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba.

Tam tikros veiklos priežiūros klausimynas yra patvirtintas priežiūros institucijos vadovo įsakymu, todėl šią veiklą tikrinantis inspektorius planinio patikrinimo metu privalo tikrinti tik naudodamas kontrolinį klausimyną. Priešingu atveju inspektoriaus veiksmus galima apskųsti institucijai LR viešojo administravimo įstatymo III skirsnio nustatyta tvarka, o pastarosios veiksmus ar neveikimą – administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui pagal LR administracinių bylų teisenos įstatymą. Taip pat nusiskundimus dėl kontroliuojančių įstaigų galite pateikti el. paštu versloprieziura@eimin.lt .

Remtasi informaciniais šaltiniais iš VšĮ „Versli Lietuva“, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), Valstybinė mokesčių inspekcija, Užimtumo tarnyba, Valstybinė darbo inspekcija, Švietimo mainų paramos fondas, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Asociacija LATGA, Lietuvos transporto saugos administracija, Lietuvos transporto saugos administracija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė augalininkystės tarnyba, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija.

 

 vaizdas_2021-06-09_150722  11-verslo-prieziura-atliekanciu vaizdas_2021-06-09_150722