Karjera

priemimas

Į savo komandą kviečiame matematikos mokytoją!

Darbo pobūdis:

♦ ugdyti mokinius pagal matematikos bendrąją programą;

♦ planuoti ir ruoštis pamokoms ir kitoms ugdomosioms veikloms;

♦ vertinti mokinių mokymosi pasiekimus;

♦ prireikus vadovauti paskirtoms grupėms;

♦ teikti informaciją mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams);

♦ bendradarbiauti su Įstaigos darbuotojais mokinių ugdymo klausimais;

♦ inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose Įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;

♦ prireikus dalyvauti rengiant individualias mokinių ugdymo(si) programas;

♦ kurti emociškai saugią mokymo(si) aplinką Įstaigoje.

 

Tikimės, kad Jūs:

♦ turite aukštąjį išsilavinimą, esate baigę matematikos, statistikos programą arba matematikos mokytojų rengimo programą arba įsipareigojate per 2 metus nuo darbo mokytoju pradžios įgyti pedagogo kvalifikaciją;

♦ gerai mokate lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus;

♦ gebate valdyti informacines komunikacines technologijas ir jas taikyti ugdymo procese;

♦ gebate taikyti mokymąsi aktyvinančius metodus pamokose;

♦ turite puikius bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, esate pozityvus ir draugiškas.

 

Mes siūlome:

♦ darbo užmokestį skaičiuojamą pagal pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą ribose nuo 8,11 – 11,39 (konkretus dydis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos) ir visas socialines garantijas;

♦ planuojamas darbo krūvis yra 26 pamokos savaitėje (yra galimybė papildomai mokyti ir profesinių dalykų)

♦ erdvę asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui.

 

Darbo pradžia 2023 m. rugpjūčio mėn.

Gyvenimo aprašymą (CV) siųsti elektroniniu paštu cv@epmc.lt su nuoroda „Matematikos mokytojas“.