Korupcijos prevencija

Kas yra korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos?

Kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Kas yra korupcijos prevencija?

Korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę. Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai – atgrasinti asmenis nuo korupcinių nusikaltimų darymo, atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti, skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą ir kiti.

Informuokite apie korupciją

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė dėl pranešimo apie asmeniui žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarkos.

 

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre galima pateikti vienu iš šių būdų:

  1. Įstaigos korupcijos prevencijos darbo grupei el. paštu korupcija@epmc.lt (korupcijos prevencijos darbo grupės pirmininkė – Lina Golovač, el. paštas lina.golovac@epmc.lt) arba bendruoju telefonu 8 528 39523
  2. LR specialiųjų tyrimų tarnybai el. paštu pranesk@sst.lt. arba telefonu (85) 266 3333

 

Dokumentai

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro korupcijos prevencijos programa 2021-2023 m.

Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti interesus, sąrašas

Darbuotojų antikorupcinio elgesio taisyklės

Viešųjų ir privačių interesų deklaravimo tvarkos aprašas

Informacija apie LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos korupcijos prevenciją galite rasti čia

Forma_PRANEŠIMAS APIE GALIMAS KORUPCIJOS APRAIŠKAS IR AR KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS IR AR TEISĖS PA ŽEIDIMUS

Pareigybių, dėl kurių privaloma kreiptis į STT prieš skiriant asmenį į pareigas, sąrašas


 

Atsparumo korupcijai lygio nustatymas