Korupcijos prevencija

Pagrindinis korupcijos prevencijos tikslas VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre – sukurti korupcijai atsparią aplinką.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos:

 • kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, piktnaudžiavimas;
 • nusikalstamos veikos, padaromos viešajame sektoriuje arba teikiant administracines ar viešąsias paslaugas piktnaudžiaujant įgaliojimais ir tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant naudos sau ar kitam asmeniui: neteisėtas teisių į daiktą įregistravimas, tarnybos pareigų neatlikimas, valstybės paslapties atskleidimas, neteisėtas politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas, turto iššvaistymas, komercinės paslapties atskleidimas, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą, tarnybos paslapties atskleidimas, dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu;
 • kitos nusikalstamos veikos, kuriomis siekiama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą, prekybą poveikiu ar papirkimą.

Korupcijos prevencija – sisteminga veikla, kuria siekiama didinti VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre atsparumą korupcijai ir kuri apima korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą, šalinimą ir (ar) mažinimą, sudarant bei įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą.

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre galima pateikti:

 • bendruoju telefonu (8 528) 39 523 arba el. paštu: el. paštu korupcija@epmc.lt (atsakingas už atsparios aplinkos korupcijai kūrimą darbuotojas – Lina Golovač, el. paštas lina.golovac@epmc.lt)
 • STT telefonu (85) 26 63 333 ar el. paštu pranesk@sst.lt.

„Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą” forma, kurią galite pateikti nurodytais kontaktais.

Asmenys, turintys informacijos apie galimus su Europos Sąjungos lėšų skirstymu, administravimu ar panaudojimu susijusius korupcinius atvejus, gali kreiptis į atitinkamas nacionalines institucijas bendrąja tvarka arba pranešti tiesiogiai Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF), adresu: https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_lt . Daugiau informacijos https://smsm.lrv.lt/web/lt/veikla/korupcijos-prevencija/korupcijos-prevencija-es-strukturiniu-fondu-lesomis-finansuojamu-projektu-administravimo-srityje

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus užtikrintas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Korupcijos prevenciją reglamentuojantys teisės aktai VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre:

 • Korupcijos prevencijos taisyklės. Taisyklėse yra integruoti šie antikorupcinei elementai:
  • dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarka
  • veiksmų gavus neteisėtą atlygį tvarka
  • Vidiniu   kanalu gautos informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo bei informaciją pateikusio asmens konfidencialumo užtikrinimo tvarka
 • Darbuotojų etikos normos – Viešosios įstaigos Elektrėnų profesinio mokymo centro direktoriaus 2021 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 1V-151 patvirtintų Darbo tvarkos taisyklių XIV punktas
 • Viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas. Apraše byra integruoti šie sąrašai:
  • pareigų, į kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas
  • pareigybių, į kurias priimant teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, sąrašas
 • Darbuotojų korupcijos tolerancijos lygio apklausos rezultatų ataskaita 2023 m. – Tolerancijos korupcijai nustatymas – Elektrėnų profesinio mokymo centro darbuotojų kasmetinė anonimiškai vykdoma apklausa apie korupciją, jos toleravimą arba netoleravimą. Nuo apklausos rezultatų priklauso, kokių ir kokia apimtimi reikėtų korupcijos prevencijos priemonių ir veiksmų įstaigoje. Ši apklausa yra integruojama į VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro veiklos savianalizę, atliekamą kasmet ir talpinama https://www.epmc.lt/savianalizes-ataskaitos/
 • 2021 – 2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ (PRIEMONIŲ) PLANAS
 • 2021 – 2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ (PRIEMONIŲ) STEBĖSENA (bus papildyta)
 • 2024 – 2026 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ (PRIEMONIŲ) PLANAS (bus papildyta)
 • Atsparumo korupcija lygio nustatymo ataskaita. (bus papildyta). Atsparumo korupcijai lygio nustatymas –padeda VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre kasmet įsivertinti atsparumo korupcijai reikalavimų vykdymą, tuo pačiu pasitikrinti, ar pakankamai yra imamasi veiksmų, kuriant ir įgyvendinant korupcijai atsparią aplinką.
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė – korupcijos prevencijos priemonė skirta VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre rizikingoms veiklos sritims nustatyti ir pastebėti galimus su jomis susijusius korupcijos rizikos veiksnius. Siekiant nustatyti ir pašalinti korupcijos rizikos veiksnius, kasmet atliekama antikorupcinė analizė bei vertinimas, nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė, atitinkamoje VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro veiklos srityje ar srityse. VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre yra stebimi viešųjų pirkimų stebėsenos rodikliai.
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė viešųjų pirkimų srityje 2020 m.
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė viešųjų pirkimų srityje stebėsena